ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 13-07-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

  1. 1. Δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού (1.204,78) τ.μ. στην περιοχή «ΜΕΡΑΣ» στην Ένωση Συλλόγων Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Γρεβενών «ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ………».
  2. 2. Δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού (633,55) τ.μ. στην περιοχή «ΜΕΡΑΣ» στο Σωματείο «Αφετηρία».
  3. 3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
  4. 4. Κατανομή επιχορήγησης 134.797,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β΄ κατανομή έτους 2009).
  5. 5. Αποδοχή χρηματοδότησης (50.720,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Ελευθέρου».
  6. 6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 25.600,00 € από το Υπ. Εσ. (πιστώσεις ΣΑΤΑ 2009) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Τροποποίηση του προϋπολογισμού, κατανομή και ψήφιση των επί μέρους πιστώσεων για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  7. 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 559.067,25 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2009 (2η κατανομή). Τροποποίηση του προϋπολογισμού, ως προς πίστωση 184.180,00 € (υπολειπόμενο ποσό), εγγραφή, κατανομή και ψήφιση των επί μέρους πιστώσεων για συνέχιση εκτέλεσης και εκτέλεση νέων έργων.
  8. 8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 389.076,76 € από το ΥΠ.ΕΣ. (Κατανομή Α’ δόσης αρ. 27 του Ν. 3756/09). Τροποποίηση του προϋπολογισμού, ως προς πίστωση 203.486,11 € (Επενδύσεις - έργα), εγγραφή, κατανομή και ψήφιση των επί μέρους πιστώσεων για συνέχιση εκτέλεσης και εκτέλεση νέων έργων.
  9. 9. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 28.095,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για καταβολή αποζημίωσης της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/06 σε υπάλληλο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ).

10. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων.

11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Ελευθέρου».

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Μ. Σειρηνίου».

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Φελλίου».

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων εγκατάστασης υποσταθμών».

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες δικτύων έτους 2008».

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία  Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πάρκο Μνήμης Γρεβενών».

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση τμήματος οδού Καραϊσκάκη».

19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδών – γεφυρών (έτους 2009)».

20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Φελλίου».

21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδών από έκτακτες ανάγκες (έτους 2009)».

22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διάστρωση κυβόλιθων πεζοδρομίων και πλατειών Δ.Δ. Γρεβενών».

23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών οδών Δ.Δ. Ελευθέρου».

24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση χαλικόστρωσης οδών Δ.Δ. Ελάτου».

25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».

26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αναμεταδοτών (έτους 2009)».

27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Βατολάκκου».

28. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αυτοκινήτου ανοιχτού ημιφορτηγού».

29. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-κατασκευή ποτιστρών έτους 2009».

30. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

31. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

32. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

33. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ δεξαμενής Αγίων Θεοδώρων».

34. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστασίου λυμάτων Μυρσίνας».

35. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστασίου λυμάτων Αμυγδαλεών».

36. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστασίου δεξαμενής Αμυγδαλεών».

37. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση αμφισβητούμενων – διεκδικούμενων εκτάσεων».

38. Έγκριση της αριθμ. 08/09 απόφασης του ΚΑΠΗ Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.

39. Έγκριση της αριθμ. 30/09 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Δήμου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).

40. Έγκριση χρηματοδότησης στη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία ΔΕΚΕΓ, σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

41. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλοιπο εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη έκδοσης πινακίδων καλαθοφόρου αυτοκινήτου.

42. Οριοθέτηση τμήματος του ρέματος "Βαθύλακκος".

43. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δ.Δ. Ροδιάς.

44. Έγκριση απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης αγρ/τος Ασπροκάμπου στον κο Τσιακμάκα Ευθύμιο του Δημητρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

45. Επί αιτήματος Χρ. Τσιαρσιώτη, Τζημουρώτα Ευθυμίας και Τζημουρώτα Ευγενίας για ανταλλαγή τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των στην τοποθεσία «Σκάμνες» του Δ.Δ. Μυρσίνης.

46. Επί αιτήματος της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΝΤΖΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για ανταλλαγή τμήματος δημοτικής έκτασης με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της στο Αγρόκτημα Καλαμιτσίου.

47. Απευθείας αγορά οικοπέδου κου Αντωνίου Αθ. Θεοδώρου, ευρισκόμενο στην περιοχή «Ντουρούτι» και στο Ο.Τ. 69 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των Γρεβενών για κατασκευή υπέργειου χώρου στάθμευσης οχημάτων.

48. Κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή του Δημοτικού Καταστήματος Ελάτου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Ιωάννης Βασ. Χάτσιος

 


ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά