ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014-2017

(Απόφαση Δημάρχου 9/9/2014 - 727/2014)

[1] Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών Ματθαίος Αδάμος
Τηλέφωνο 24623-50831
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [2] Αντιδήμαρχος Οργάνωσης και Σχεδιασμού Ιωάννης Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο 24623-50873 & 50858
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [3] Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστος Πέτρου
Τηλέφωνο 24623-50884
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [4] Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Χρήστος Τριγώνης
Τηλέφωνο 24620-87397
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [5]

Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής
Ανάπτυξης και Οικονομίας

Αθανάσιος Τσακστάρας
Τηλέφωνο 24623-50862
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [6] Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Εμπορίου Γρηγόριος Φαρμάκης
Τηλέφωνο 24623-50845
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [7] Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Κώστας Νικολακόπουλος
Τηλέφωνο 24623-50857
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 [8]

Αντιδήμαρχος Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ζήσης Κιάκας
Τηλέφωνο
Email
Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών.
 3. Ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών και το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών.
 4. Σύνταξη και υπογραφή των πράξεων μεταδημότευσης.
 5. Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύμου καθώς και πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 6. Τον εξελληνισμό ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 7. Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου- γραμματείας.
 8. Προεδρία Οικονομικής Επιτροπής (ά. 74 ν. 3852/2010).
 9. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 10. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 11. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 12. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

1. Έλεγχος καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίου.

2. Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίου.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίου.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

5. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίου.

6. Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

7. Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

9. Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

10. Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Βεντζίου.


2. Αντιδήμαρχος Οργάνωσης και Σχεδιασμού,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Οργάνωση υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.
 2. Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 3. Αναβάθμιση των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης του δήμου.
 4. Προγραμματισμός παρεμβάσεων σε προβλήματα του Δήμου.
 5. Οργάνωση δικτύου Wi-Fiκαι σχεδιασμού κάλυψης σήματος tv στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών.
 6. Συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού.
 7. Συνεργασία με Ο.Τ.Α της χώρας για θέματα σχεδιασμού έργων.
 8. Υπογραφή κατόπιν παραχώρησης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου μετά από εξουσιοδότηση αυτού.
 9. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 10. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 11. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 12. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 2. Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου .
 5. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 6. Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 7. Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 9. Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.
 10. Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσμά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

3. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Προστασία, προβολή και ανάδειξη των μουσείων, των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισμό και τα πολιτιστικά αγαθά του Δήμου.
 2. Ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εισήγηση και τη μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, μνημείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
 3. Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 4. Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισμό εκδηλώσεων Δήμου και αρμοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων Δήμου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 5. Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
 6. Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ.
 8. Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισμό τους για την ονομασία οδών-πλατειών, αρίθμηση και οδοσήμανση.
 9. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Δήμου και των δημοτικών χορωδιών.
 10. Εποπτεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.
 11. Εποπτεία και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
 12. Μέριμνα και έγκριση μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής.
 13. Μέριμνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 14. Μέριμνα θεμάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση.
 15. Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία.
 16. Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
 17. Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου.
 18. Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων “Άθλησης για όλους”
 19. Οργάνωση και έλεγχος και συντονισμός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
 20. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 21. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 22. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 23. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

4. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες των κλιμακίων Καθαριότητας και Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
 2. Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταμών και ρεμάτων.
 3. Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
 4. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 5. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.
 6. Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.
 7. Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
 8. Κλάδεμα όλων των δέντρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.
 9. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
 10. Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.
 11. Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 12. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της πολιτικής προστασίας.
 13. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, φυσικές καταστροφές κλπ).
 14. Ευθύνη για τη σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους φορείς.
 15. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 17. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

5. Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και Οικονομίας,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Μέριμνα θεμάτων πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας)
 2. Ευθύνη των δασικών εκτάσεων, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 3. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 4. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 5. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 6. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 7. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 2. Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις Δημοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 5. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στις Δημοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 6. Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 7. Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 9. Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.
 10. Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Γρεβενών, Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

6. Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Εμπορίου,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες;

 1. Λειτουργία των δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 2. Προεδρία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 3. Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 4. Θέματα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 5. Ευθύνη του τομέα του τουρισμού με βάση τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.
 6. Ευθύνη για την προετοιμασία τη συμμετοχή του Δήμου ή άλλων φορέων τουρισμού στις εκθέσεις.
 7. Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα αυτό.
 8. Ευθύνη της προβολής του Δήμου μέσω του διαδικτύου.
 9. Συνεργασία και τον συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού.
 10. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 11. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 12. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.
 2. Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.
 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.
 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
 5. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.
 6. Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
 7. Συνεργασία με τους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
 9. Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
 10. Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

7. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας,

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία των προβλεπόμενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, Δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου που έχουν ως αρμοδιότητα την κοινωνική μέριμνα και υγεία των δημοτών
 2. Τη συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα του δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ' οίκον με την αποστολή υπαλλήλου του Δήμου, ιδιαίτερα σε δημότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή μένουν μακριά από την έδρα του Δήμου.
 4. Μέριμνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δημόσιους χώρους.
 5. Συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 7. Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 8. Μέριμνα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.
 9. Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 10. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 11. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 12. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

8. Αντιδήμαρχος Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων,

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 1. Έλεγχος καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 2. Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 5. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 6. Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 7. Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 9. Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 10. Τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 11. Ευθύνη του τομέα τουρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 12. Ευθύνη για την προετοιμασία τη συμμετοχή του Δήμου ή αλλων φορέων τουρισμού στις εκθέσεις που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 13. Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα αυτό που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 14. Συνεργασία και συντονισμό με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Εμπορίου, τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων.
 15. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 17. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά