ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την

αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του

Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των

εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της

δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την

αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται

για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα

Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους

δημοτικές ενότητες.


Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κολτσίδας Δημήτριος

Τμήματα
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμείου.
δ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Προϊστάμενος Τμήματος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραμήτρος Βασίλειος

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Ταμείου

Προϊστάμενος Τμήματος
Αποστολίδης Γεώργιος

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

Προϊστάμενος Τμήματος
Αθανασιάδης Θεμιστοκλής


Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά