ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων καιεγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καρέτσος Αναστάσιος

Τμήματα
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
δ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων
στ) Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών
ζ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος
Τζήκα 'Ολγα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

Προϊστάμενος Τμήματος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος
Φωτόπουλος Ευθύμιος

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραϊορδανίδης Παντελής


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά