ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του

Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες

σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των

περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων

Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των

υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον

σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών

οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του

επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας

των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για

την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ

του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του

ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

 

Προϊστάμενος Τμήματος
Ζαμανάκος Πούλιος

Τμήματα
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

(Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας)

1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς

τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία

που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους

αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ)

 

(Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ)

1) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά

την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά