ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Τρικώμου του Δήμου Γρεβενών


Attachments:
Download this file (072-2020 Ω6ΧΥΩ9Γ-7ΡΝ.pdf)072-2020 Ω6ΧΥΩ9Γ-7ΡΝ.pdf[ ]151 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2020 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Γρεβενών


Attachments:
Download this file (455-2019 ΩΚΚΞΩ9Γ-4ΗΞ.pdf)455-2019 ΩΚΚΞΩ9Γ-4ΗΞ.pdf[ ]332 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Κρανιάς

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρανέας του Δήμου Γρεβενών

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4555/18 και αναριθμήθηκε με την περίπτ. β' της παρ.9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4555/18 .

  3. Την αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:611465ΧΘ7-ΝΛ4).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1,. Ορίζει αναπληρωτή του προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται τον κ. Γεώργιο Μπέκο του Σταματίου μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρανιάς.

 

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο, στην έδρα της Κοινότητας, στο πρόγραμμα διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Γρεβενών

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4555/18 και αναριθμήθηκε με την περίπτ. β' της παρ.9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4555/18 .

  3. Την αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:611465ΧΘ7-ΝΛ4).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1,. Ορίζει αναπληρωτή του προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται τον κ. Αγγέλη Δημήτριο μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Γρεβενών.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο (έδρα Κοινότητας) στο πρόγραμμα διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της αστικής οδού 13ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Attachments:
Download this file (311-2017 ΨΟΖ0Ω9Γ-ΝΓΠ.pdf)311-2017 ΨΟΖ0Ω9Γ-ΝΓΠ.pdf[ ]152 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περισσότερα Άρθρα...


Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά